COMEDOR E MADRUGADORES

INSCRICIÓNS 2020-2021

NOTA IMPORTATE:

Debido á Ley de Protección de datos non é posible colgar a listaxe de admitidos nesta web, tédelos dispoñibles no taboleiro de anuncios da ANPA. En breve recibiredes un mail coas instruccións.

1.PRAZO DE INSCRICIÓN:

Dende o 31/08/2020 ata o 06/09/2020.

Todas as solicitudes deberán presentarse telemáticamente e con toda a documentación requerida na dirección: informacion@anpaquintan.com ou no novo correo anpaquintan.info@gmail.com.

Para concertar unha cita presencial ou para aclarar dúbidas  no mail anpaquintan.info@gmail.com ou no whatsapp ó 639 947 505 .

Publicación da listaxe de admitidos: o 09/09/2020 na páxina web da ANPA.

2. CONDICIÓNS E BAREMACIÓNS PARA OPTAR OS SERVIZOS:

-Ser socio da ANPA. Cuota por curso e familia 25€

-Non ter débedas contraídas coa ANPA.

-Debido as circunstancias excepcionáis derivadas do Covid -19 os criterios de baremación son exclusivamente de conciliación: ambos titores deben traballar no horario que imposibilite a atención dos nenos ou un deles no caso das familias monopartentais. (non cumprir este requisito é motivo de exclusión.)

-No caso de que as prazas ofertadas sexan insuficientes, beremarase da seguinte maneira:

            -2 irmáns ou mais solicitan servizo: 3 puntos

            -solicitar o servizo todos os días: 3 puntos

            -ususario doutro servizo : 1 punto.

3. DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

-Certificado dos horarios laborais dos proxenitores ou declaración xurada no caso dos autónomos .

-Certificado da conta bancaria ou copia da primeira folla da cartilla do banco onde aparecen os díxitos da conta incluido o IBAN  e o DNI do titular.

-Xustificante de familia monoparental, no caso de separación ou divorcio presentarase unha copia da sentencia ou convenio regulador onde apareza a custodia e os horarios e fechas de recollida.

-Copia do título de familia numerosa.

-No caso de que o neno tivera algunha intolerancia, alerxia ou dieta especial, presentarase o informe médico.

4. CUSTO DOS SERVIZOS OFERTADOS:

COMEDOR: 77€/ mes de 22 días

MADRUGADORES: 22€ / mes de 22 días      

GARDA / CUSTODIA : 12€ / mes de 22 días

TAKE AWAY: 77€ / mes de 22 días

LUDOTECA: 1.5€ / hora e neno/a

Os servizos cobraranse por domiciliación bancaria en base o servizo contratado, entre o 1 e o 5 de cada mes. As ausencias puntuáis non serán obxeto de devolución.

5. DATAS DE INICIO E HORARIO DOS SERVIZOS:  

O inicio dos servicios de madrugadores, garda e comedor será o 14 de setembro ou o 05 de outubro (escoller unha desas datas). O servizo de ludoteca non comezará ata  o 05 de outubro.

Os novos alumnos/ as de 3 anos, de educación infantil, comenzarán no servizo de almorzos e comedor unha vez rematado o período de adaptación de todo o grupo (sen excepción)

O horario de recepción dos nenos/as para o servizo de madrugadores será por quendas: 07:15, 07:45, 08:15.

O horario de comedor  será de 14:00 a 16:00 e as recollidas serán segundo a quenda asignada. Este dato notificarase o inicio do servizo.

6. INFORMACIÓN SOBRE OS SERVIZOS

-Os pais deberán ser especialmente puntuais tanto na entrada como na saída dos nenos unha vez determinada a hora e o punto de entrega.

-Con motivo de reducir o número de nenos no comedor, este ano imos ofertar unha nova modalide  que consiste nun servizo de GARDA / CUSTODIA ata as 14:30.

 -Tamén, para as familias que estén interesadas temos a opción de TAKE AWAY para poder levar a comida do neno/a xa feita a casa.

-Para poder levar a cabo o servizo de ludoteca ten que haber un mínimo de 7 nenos inscritos

-Recordamos que está prohibido levar comida da casa ó servizo de madrugadores